Prison of Alessandria [Italy]: One week of isolation for anarchist comrade Marco Bisesti (26/01/2017) [en]

We learn from a letter of January 26th that the anarchist comrade has been subjected to a week of isolation, as punishment for having destroyed some opacifying panels and the windowpanes in prison guard office of the unit.


Zatvor u Alessandriji [Italija]: Tjedan dana izolacije za anrhističkog druga Marca Bisestija (26.01.2017.)
Doznajemo iz pisma od 26. januara, da je anarhistički drug podvrgnut sedam dana izolacije, kao kazne za uništavanje nekoliko neprovidnog stakla i prozorskih stakala u uredu stražara odjela.

From Ferrara Prison to Alessandria Prison [Italy]: Communique of comrade Alfredo Cospito in solidarity with the comrade Marco Bisesti (05/02/2017) [en]

I have received fragmentary information that in prison of Alessandria Marco has opposed the installation of bocche di lupo [special windows that let air and light in the cell but prevent prisoners from seeing outside] destroying some furniture in cops’ offices.
The inquisitor Sparagna [the prosecutor in charge of op. Scripta Manent] get us already used to his trolling the sludge, it’s been 5 months now, under the pretext that Marco is now the life partner of my ex-partner, in the attempt to divide us, that he keeps in fact Marco in “isolation” from me and his other comrades, because of absurd and spurious fear of my hypothetical retaliation.
Aware that shoot in the legs of a powerful is not enough to become an anarchist in the true sense of the word, a person free from sexism and machismo of any sort. Unfortunately, I am still a long way from become this thing.
I reaffirm my friendship for Marco, who was and remains my comrade.
To him all my revolutionary solidarity in the hope I be able to hug him as soon as possible.
Strength, comrade!
Always for Anarchy!

Alfredo Cospito


Iz zatvora Ferrara zatvoru Alessandria [Italija]: Izjava solidarnosti druga Alfreda Cospita s drugom Marcom Bisestijem (05.02.2017.)
Dobio sam djelomične informacije da se u alessandrijskom zatvoru Marco usprotivio instalaciji bocche di lupo [posebni prozori/rešetke koji dozvoljavaju ulaz zraka i svjetlosti u ćeliju, ali onemogućavaju zatvoreniku da gleda vani] uništavajući nešto od namještaja u uredima pandura.
Inkvizitor Sparagna [tužitelj na čelu op. Scripta Manent] nas je već naviknuo na svoje pecanje u blatu, već je prošlo pet mjeseci, pod izlikom da je Marco danas životni partner moje bivše partnerice, u pokušaju da nas razdvoji, otkad drži de facto Marca u "izolaciji" od mene i njegovih drugih drugova, zbog apsurdnog i patvorenog straha od
...

Prison of Alessandria [Italy]: Text of anarchist comrade Marco Bisesti (01/01/2017) [en]

Note of Croce Nera Anarchica: We receive and publish this text of anarchist comrade Marco Bisesti, even though a considerable delay (the letter was written on January 1st) due to the censorship imposed to comrade

Irremediably on the unexplored and iconoclastic path of a free life, on Friday December 30th I put together joy and rage, which I will continue to treasure, and I threw them at the windows of prison guards office of the unit.
Never satisfy, once I was inside the cell I destroyed the gelosie [opacified panels placed over windows bars to prevent the view at the outside] installed a month ago, regaining a piece of sky.
No underlying cause, no straw that broke the camel’s back full of frustration. Pure conscience.
Act of resistance if it is read trough a restrictive dynamic guard/prisoner, but in reality yet another contribution of panorama of anarchist attack which continues to appear outside and inside the prisons.
Nothing to ask.
Everything to take.

Marco


Zatvor Alessandria [Italija]: Tekst anarhističkog druga Marca Bisestija (01.01.2017.)
Napomena Croce Nera Anarchica: Dobili smo i objavljujemo ovaj tekst anarhističkog druga Marca Bisestija, mada uz značajno kašnjenje (pismo je napisano 1. januara) zbog cenzure nametnute drugu.

Nepopravljivo na neistraženim i ikonoklastičnim putem jednog slobodnog života, u petak 30. decembra, sakupio sam radost i bijes, koje ću nastaviti čuvati kao blago, i bacio ih u prozor ureda zatvorskih stražara odjela.
Nikad zadovoljen, jednom kad sam se našao u ćeliji uništio sam gelosie [zamagljeni paneli stavljeni na rešetke prozora kako bi spriječili gledanje vani] ugrađene prije
...

Italy: Update on Operation “Scripta Manent” (16/01/2017) [en]

The Court of Cassation decided to commit Daniele Cortelli for trial, concerning the decision of Court of Liberty [provincial appeals court]. Additionally, on January 10th the judge for the preliminary investigations rejected the house arrest.

We have been informed, after the prison visits, that Marco Bisesti has had the disciplinary council on January 13th, but he did not know its outcome yet, following the fact that he smashed with a coatrack several objects in prison office. This gesture was triggered by the installation of opaque windows which actually made impossible to look outside the building.


Italija: Vijesti o Operaciji “Scripta Manent” (16.01.2017.)
Kasacijski sud je odlučio pokrenuti sudski postupak protiv Danielea Cortellija, u vezi odluke Suda Slobode [regionalni žalbeni sud]. K tome, 10. januara mu je istražni sudac odbio kućni pritvor.

Doznajemo, nakon zatvorskih posjeta, da je Marco Bisesti imao disciplinarno vijeće 13. januara, ali još nije upoznat s ishodom, zbog činjenice da je vješalicom razbio nekoliko predmeta u zatvorskom uredu. Gestu je potaknula instalacija neprovidnih prozora koji zaista onemogućuju pogled izvan zgrade.

Italija: Operacija „Scripta Manent” – Vijesti, 01.11.2016. [hr]

Nakon razgovora s Alessandrovim članom obitelji doznajemo da je zabrana susreta između dvojice drugova u zatvoru u Alessandriji, odjel visoke sigurnosti AS2, još na snazi. Razlog zbog kojeg se ta mjera nastavlja je u činjenici da Marco još nije bio na ispitivanju kod javnog tužitelja Roberta Sparagne. Zato se, nakon dva mjeseca zatvora, dvojica drugova još nalaze u izolaciji, pošto se nalaze na odjelu visoke sigurnosti nije im dozvoljeno druženje s drugim zatvorenicima.

Italija: Operacija „Scripta Manent” – vijesti o anarhističkim zatvorenicima (11/06/2016) [hr]

Drug Alessandro Mercogliano premješten je u zatvor u Alessandriji, gdje se već nalazi zatvoren još jedan drug uhapšen u istoj operaciji, Marco Bisesti.
Mislim da su premještajem Sandrona okončani, za razliku od psihičkih problema inkvizitora Sparagne, premještaji.
Što se tiče Danielea Cortellija, drug nam iz zatvora u Terniju javlja da ima pravo na dva sata dvorišta dnevno i na četiri sata posjeta mjesečno + dva izvanredna sata jednom mjesečno, koja drug može zatražiti zahtjevom.
Pozivam svih da drugovima u zatvoru šalju što više poštanskih markica, koverata i papira za pisanje, pošto mogu kupovati samo jednom mjesečno, te pozivam da štampate i šaljete što više informativnog materijala kako bi prekinuli izolaciju i uvijek držali drugove informiranima o svemu što se zbiva u „slobodnom” svijetu.
Suučesništvo i solidarnost s Marcom, Sandrom, Nicolom, Valentinom, Danilom, Danieleom, Annom i Alfredom!
Prekinimo izolaciju!

Nove adrese zatvorenih drugova:
BISESTI MARCO: Strada Alessandria, 50/A – 15121 San Michele, Alessandria (AL)
MERCOGLIANO ALESSANDRO: Strada Alessandria, 50/A – 15121 San Michele, Alessandria (AL)
BENIAMINO ANNA: Via Aspromonte, 100 – 04100 – Latina LT
CREMONESE DANILO EMILIANO: Str. delle Campore, 32 – 05100 Terni TR
SPEZIALE VALENTINA: Via Aspromonte, 100 – 04100 – Latina LT
ALFREDO COSPITO I NICOLA GAI NALAZE SE I DALJE NA ODJELU VISOKE SIGURNOSTI- AS2 (via Arginone 327, 44122 Ferrara)
CORTELLI DANIELE: Str. delle Campore, 32 – 05100 Terni TR

Italija: Operacija „Scripta Manent” – Vijesti (03.10.2016.) [hr]

Jučer, 02.10., doznali smo da je drugarica Valentina Speziale premještena u zatvor u Latini još prije tri dana (krajem prethodnog tjedna). Njena nova adresa:
Valentina Speziale, Via Aspromonte, 100 – 04100 – Latina LT – Italia
Što se tiče vijesti o uvjetima drugova u zatvoru situacija je slijedeća:
Za Danila se sa sigurnošću zna da mu je blokirana neka pošta koju je trebao dobiti, između kojih i sinova. I da samoj djeci nije dozvoljeno da vide roditelje (Danila i Valentinu) tokom posjeta.
Svim uhapšenim drugovima nije dozvoljena da međusobno komuniciraju, što znači i da im je zabranjeno da se dopisuju. Iz tog je razloga propao njihov plan o stvaranju specijalnih zatvora samo za anarhiste, kao što je odjel visoke sigurnosti u Ferrari i Alessandriji. To pretpostavljamo iz činjenice da se prvi premještaji odvijaju prema drugim zatvorima.
Šikanira se drug Marco Bisesti, kojeg su zatvorili u „podrum” zatvora Rebibbia zato što je odbio da se podvrgne TBC-testu (uobičajeno u nekim zatvorima). Navedeni podzemni odjela logora je pun vlage, a drug nije dobio pokrivač da bi se pokrio barem noću. Dakle, potrebni su, tko želi poslati paket zatvorenicima, deke, džemperi i slično. No, budući da će drugovi biti premješteni savjetujem da se kontaktiraju advokati ili drugovi koji prate pobliže situaciju prije slanja paketa, uključujući i novac.
Optužbe koje su odbačene protiv drugarice Anne Beniamino su „B” i povezane s istim djelom.
Tužitelj je za napad u Parmi (optužba „B”) zatražio kazneno djelo „masakra”, ali istražni sudac je odbio navedenu optužbu jer po njemu se na ne-eksplodiranoj napravi prekidač nalazio u poziciji „off”, dakle nije bila pristuna namjera da se ubije i stoga počini masakr.
7. oktobra sud će preispitati slučaj, pošto je je novi inkvizitor torinskog tužiteljstva R. Sparagna uložio žalbu kako bi se odobrilo kazneno djelo „masakra” (čl.280 k.z.) protiv drugova, kojeg je odbio sudac, i kako bi se odobrilo hapšenje nekih
...