c-p-ccf-progetto-nemesi-una-proposta-aperta-it-2.jpg

22/11/2016

“Chi parla di guerra, deve avere un piano...”

L’autorità più insidiosa è quella che porta la promessa di partecipazione. Per questo abbiamo fatto il passaggio dalla monarchia alla democrazia, ma non alla libertà. “Sicurezza” è una parola cara alla democrazia. Più sentiamo parlare di “sicurezza”, più le nostre vite e le libertà regrediscono. E peggio di tutto, il potere contemporaneo e la democrazia hanno raggiunto il compromesso e la sottomissione della società quasi volontariamente. La democrazia funziona come una fabbrica trasparente che produce relazioni sociali. Le persone si sottomettono all’ideologia governativa, agli standard dominanti e al comportamento disciplinato, convinte che quello che vivono oggi (la tirannia economica, estorsioni di schiavitù salariale, la dittatura dello spettacolo, la sorveglianza tecnologica) sia l’inevitabile naturale l’ordine mondiale.

Ma anche in un’autorità pervasiva, i capi, i funzionari, i dirigenti e i proprietari esisteranno sempre. Oggi, la visibilità delle persone al potere è particolarmente chiara. Politici, uomini d’affari, armatori, editori, giornalisti, giudici e agenti di polizia sono le persone che rappresentano l’autorità. Il Progetto Nemesi mira ad attaccare queste persone. Il Progetto Nemesi è il nostro turno per fare la mossa temibile nel cortile del nemico.

Invece di attaccare i simboli impersonali di giustizia, noi pensiamo che è molto importante trasferire le nostre ostilità nell’ambiente personale del nemico, nelle loro case, uffici, ritrovi e veicoli. Noi sappiamo che per l’autorità “nessuno è insostituibile”, ma sappiamo anche che un colpo personale ad uno di loro instillerà la paura in 100 altri. Creiamo un retaggio di paura per la loro specie e per chiunque diventi il loro sostituto. E’ il nostro minimo contrappeso per bilanciare il terrore controllato dal nemico. Per bilanciare il terrore che causano i capi ammazzando i propri lavoratori, gli sbirri che sparano accidentalmente, i giudici che condannano a migliaia di anni di carcere, i giornalisti con le loro menzogne, i politici con le loro leggi e i loro ordini. In tutti questi casi il nemico ha un nome e un indirizzo. Attaccandoli dimostriamo che le persone che detengono il potere non sono invincibili. E nello stesso tempo, invece di confinare l’insurrezione anarchica a incidenti di conflitti occasionali con gli sbirri, possiamo trasformare la rivoluzione in una componente permanente delle nostre vite quotidiane scoprendo coloro che si nascondono dietro ordini e decisioni che governano le nostre vite, studiando i loro spostamenti e i loro percorsi, e organizzando le nostre personali cellule d’attacco che risponderanno alle sfide dell’autorità. Non anticipiamo un cortocircuito sociale che ci porterebbe ad una mobilitazione di massa, siamo noi che diventiamo gli acceleratori della storia attraverso le nostre azioni, creando il dilemma “con l’autorità o con la libertà”. Siamo noi che creiamo spazi e periodi in cui la storia viene scritta con le nostre mani, invece di semplicemente succedere. La guerriglia urbana anarchica è un modo di guardare la vita dritto negli occhi, per formare un autentico collettivo “noi”. E’ la costruzione di un processo anarchico di liberazione col coraggio, coerenza e determinazione. Le nostre azioni non si valutano solo in relazione al colpo inflitto al nemico, ma anche alla possibilità di cambiare le nostre vite.

Il Progetto Nemesi è una proposta internazionale di creare una lista con nomi di persone al potere, per poterle attaccare là dove si sentono sicure, ai margini... nelle loro case. L’esplosione della bomba in casa della procuratrice distrettuale G. Tsatani era il primo attacco, il primo atto del Progetto Nemesi. Condividiamo questo piano con tutte le cellule FAI-FRI e con tutti gli anarchici di prassi al mondo, desiderando iniziare un dialogo sulla diffusione della lotta anarchica. E noi sappiamo che il dialogo migliore per valutare un azione non può essere altro che una nuova azione...

Attraverso il Progetto Nemesi salutiamo tutti i nostri compagni detenuti nelle celle della democrazia di tutto il mondo, che non sono più al nostro fianco. E’ specialmente dedicato ai membri delle CCF, Olga Economidou, George Polydoros, GerasimosTsakalos, Christos Tsakalos, alla nostra compagna Angeliki Spyropoulou, e ai compagni italiani della FAI, Alfredo Cospito e Nicola Gai...

A tutti coloro che non hanno seppellito l’ascia di guerra...

Cospirazione delle Cellule di Fuoco / FAI-FRI

Torneremo presto.


Zavjera Vatrenih Ćelija – Projekt Nemeza [Otvoreni prijedlog]

“Tko govori o ratu, mora imati plan”

Najpodmuklija vlast je ona koja nosi obećanje uključivanja. Zato smo prešli s monarhije na demokraciju, ali ne i u slobodu. “Sigurnost” je omiljena riječ demokracije. Što više slušamo o “sigurnosti”, to više naš život i sloboda nazaduju. A najgore od svega, današnja moć i demokracija su dostigle kompromis i pokoravanje društva gotovo dobrovoljno. Demokracija funkcionira kao jedna prozirna tvornica koja proizvodi društvene odnose. Osobe se pokoravaju ideologiji vlade, prevladavajućim standardima i discipliniranom ponašanju te smatraju da sve ono što danas proživljavaju (tiranija ekonomije, iznuđivanje nadničarskog ropstva, diktatura spektakla, tehnološki nadzor) je neizbježni prirodni svjetski poredak.

No, čak i u jednoj sve-prožimajućoj vlasti, šefovi, dužnosnici, rukovoditelji i vlasnici će uvijek postojati. Danas je vidljivost ljudi na moći sasvim jasna. Političari, poduzetnici, brodograditelji, izdavači, novinari, suci, policija su osobe koje posjeduju vlast. Cilj Projekta Nemeza je napad na te osobe. Projekt Nemeza je naš red za zastrašujući potez u dvorištu neprijatelja.

Umjesto da napadamo bezlične simbole pravde, mi smatramo da je vrlo važno prenijeti naše neprijateljstvo na osobno okruženje neprijatelja, u njihove domove, urede, boravišta i vozila. Znamo da za autoritet “nijedna osoba nije nezamjenjiva”, ali isto tako znamo da osobni napada na jednog od njih ulijeva strah u drugih 100. Stvaramo ostavštinu straha za njihovu vrstu i za svakoga tko postane njihova zamjena. To je naša minimalna protuteža u balansiranju terora pod kontrolom neprijatelja. U balansiranju terora kojeg uzrokuju poslodavci ubojstvom vlastitih zaposlenika, panduri slučajnom pucnjavom, suci presudama od tisuća godina zatvora, novinari svojim lažima, političari zakonima i naredbama. U svim tim slučajevima neprijatelj ima ime i adresu. Napadom na njih dokazujemo da moćne osobe nisu nepobjedive. A istovremeno, umjesto da ograničimo anarhistički ustanak na incidente slučajnih sukoba s pandurima, možemo pretvoriti revoluciju u stalnu komponentu naši svakidašnjih života otkrivajući one koji se skrivaju iza naredbi i odluka koje vladaju našim životima, proučavajući njihova kretanja i rute te organizirajući naše vlastite ćelije za napad koje će odgovoriti na izazove autoriteta. Mi ne anticiparomo društveni kratki spoj koji bi doveo do masovnog pokreta, mi smo ti koji postajemo akceleratori historije kroz djela, stvarajući dilemu “s autoritetom ili sa slobodom”. Mi stvaramo prostore i epohe u kojima je historija pisana našom vlastitom rukom, umjesto da se jednostavno desi. Anarhistička urbana gerila je način gledanja života ravno u oči, kako bi stvorili istinsko kolektivno “mi”. To je gradnja jednog anarhističkog procesa oslobođenja uz hrabrost, dosljednost i odlučnost. Naše se djelovanje ne vrednuje samo u odnosu na udarac nanijet neprijatelju, nego i kroz mogućnost izmjene naših vlastitih života.

Projekt Nemeza je međunarodni prijedlog za stvaranje popisa imena osoba koje posjeduju moć, kako bi ih mogli napasti tamo gdje se osjećaju sigurni, na rubovima... u njihovim vlastitim kućama. Eksplozija bombe u domu okružne tužiteljice G. Tsatani bio je prvi napad, prvi čin Projekta Nemeza. Dijelimo taj plan sa svim ćelijama FAI-IRF i sa svim anarhistima od prakse diljem svijeta, želeći započeti dijalog o širenju anarhističke borbe. A mi znamo da najbolji dijalog za procjenu jednog djela može biti samo jedno novo djelo...

Putem Projekta Nemeza pozdravljamo sve naše drugove koji se nalaze zatočeni u ćelijama demokracije širom svijeta, i koji nisu više uz nas. Posebno je posvećen članovima ZVĆ, Olgi Economidou, Georgeu Polydorosu, Gerasimosu Tsakalosu, Christosu Tsakalosu, i našoj anarhističkoj drugarici Angeliki Spyropoulou, te talijanskim drugovima iz FAI, Alfredu Cospitu i Nicoli Gaiu.

Svima koji nisu pokopali sjekiru rata...

Zavjera Vatrenih Ćelija / FAI-IRF

Vraćamo se ubrzo.