Titolo: Galicia [Spain]: New operation against Gabriel Pombo da Silva and Elisa di Bernardo (24/01/2017)
g-s-galicia-spain-new-operation-against-gabriel-po-1.jpg

Careful who you call comrade!

Tuesday, 24 January, on the outskirts of Vigo (Mos), a deployment of about 60 armed men between the Guardia Civil and secret agents, searched (and almost destroyed) the house where Gabriel Pombo da Silva had lived for a few months with his partner Elisa Bernardo. At dawn the two were violently awakened, handcuffed and separated… aim: to find firearms and explosives! The search lasted about eight hours and in spite of the means employed (dogs and high technology radar tools), gave no results… among the things seized there is the usual “interesting” anarchist material, cameras, maps of various cities, some cable and old malfunctioning cell phones. While Elisa, despite the repeated threat of being placed under arrest unless she revealed the much desired hiding place, remained free, Gabriel was arrested on charges of “illegal possession and trafficking of weapons and explosives and armed group”. During the 24 hours’ detention (the release of the comrade happened, in fact, the next day) the facts were bitterly reconstructed.

About three months ago the couple got to know a self-proclaimed anarchist comrade who, during the few opportunities to meet, “confesses” her problems with drugs and a conditional sentence she is doing because of an arrest suffered in 2013 on charges of being the author of an attack with Molotov cocktails on an institution in Vigo. Heart in hand, Gabriel and Elisa, respond to the request for help from the “comrade”, accepting her for a week (at the beginning of the year) in the aforementioned house to accompany her in the worst phase of a path of detoxification. After this brief period, the girl returns to her own home… reappearing as informer (of false information) the day prior to the present named “Operación Buyo”. If we had not received certain news that during her previous arrest she had defamed other people, we would have limited ourselves to considering her a “victim of the system”, but that is not so. Maria, this is her name, is currently in jail on the same charges as Gabriel, probably hoping that being the daughter of a military leader can help her to avoid the worst since an arsenal of firearms was found at her home. In 2013, in fact, despite the charges of terrorism, one saw the sentence being reduced significantly (from 11 to 2 years !!!), then converted to parole, with her remaining imprisoned not more than a few months. With all the hatred toward the repressive system, prison and the judicial system, it is inevitable to wonder since when do those who claim themselves as anarchists receive such treatment. Each to their own conclusions.

Gabriel, for now on bail and under investigation… comments on this latest repressive operation thus:

“Inside as outside” one palpates this reactionary arrogance against who never resign themselves. You see that the pigs of every race and condition need “additives and dyes” to sweeten the whole “reality” that is inconvenient to them. “Journalists” more concerned to sell their printed shit than verifying the veracity of what they publish. “Police” more interested in organizing speculations to prove their hypotheses. What is really “surprising” (or who knows not), is that since they let me go (not to mention all that this tremendous affair contains) there was more “protection” in “Judicial Power” than within the so-called “libertarian movement”. Since 2012 there are already 3 “Operations” (Ardire, Scripta Manent and “our local” Operation Buyo) against me. In Italian ” buio ” means” dark… and yes… ”dark” is this whole operation in which a “girl” (with a dark past) approached with the question of being a “comrade” to then want me stoned alive. Those requesting information on this “girl” can read the following links and answer for themselves. I am neither a judge nor a prosecutor. In relation to the shit about the “training ground”, the “terrorist cell”, the “possession of weapons” and trafficking of the same… well… I think the facts belie all. However I understand that in this alienated society and this corrupt system it is preferred to speak / to lie about the underlying causes of poverty than watch one’s own navel. I’m still standing. I continue with my anarchist path despite all and everything. They will never be able to stop the Agustin Rueda University, that I am going to inaugurate in my parents’ house in the country there in Mos, with this kind of maneuver. In my house were seized: 5 winter cabbages, anarchist books and magazines. It is obvious that if they had found even one nail clipper in my possession, Gabriel Pombo would be writing “communiques” from a cell and not in freedom.

To those who continue to support me and show me their unconditional love: I’m here!

To those who continue to want to assassinate: I’m here!

Never Defeated!

Never repentant!!

For Anarchy and the end of domination!


Gabriel Pombo da Silva

29 January 2017Galicija [Španjolska]: Nova represivna operacija protiv anarhista Gabriela Pombo da Silve i Elise di Bernardo (24.01.2017.)

Pazite koga nazivate drugom!

U utorak 24. januara, na periferiji naselja Vigo (Mos), masa od oko 60 naoružanih osoba iz Guardia Civil i tajnih agenata pretresla je (i skoro uništila) kuću u kojoj živi već nekoliko mjeseci Gabriel Pombo da Silva sa svojom partnericom Elisom di Bernardo. U zoru su nasilno probuđeni, stavljeni u lisice i odvojeni... cilj: pronaći vatreno oružje i eksploziv! Potraga je trajala oko 8 sati i unatoč korištenim sredstvima (psi i radari najnovije tehnologije) nije dala nikakav rezultat... između zaplijenjenim stvarima nalazi se uobičajeni “zanimljivi” anarhistički materijal, fotografski aparati, planovi raznih gradova, par kablova i stari pokvareni mobiteli. Dok je Elisa, unatoč ponovljenim prijetnjama zatvorom ako ne otkrije toliko traženo skrovište, ostala na slobodi, Gabriel je uhapšen pod optužbom za “nelegalno posjedovanje i šverc oružja i eksploziva, te za oružanu bandu”. Tokom 24 sata pritvora (drug je otpušten dan kasnije) gorko su spojene činjenice.

Prije oko tri mjeseca par je upoznao jednu navodnu anarhističku drugaricu koja, tokom rijetkih susreta, “priznaje” da ima problema s drogom i da je na izdržavanju uvjetne zbog hapšenja u 2013. pod optužbom da je počinila atentat molotovom na jednu instituciju u Vigu. Sa srcem u ruci, Gabriel i Elisa odgovorili su na molbu za pomoć “drugarice” i ugostili je na tjedan dana (početkom godine) u gore navedenu kuću kako bi bili uz nju tokom najteže faze puta skidanja s droge. Nakon tog kratkog perioda djevojka se vratila svojoj kući... pojavljujući se kasnije kao informator (lažnih informacija) dan prije navedene operacije nazvane “Buyo”. Da nismo dobili sigurne vijesti da je i tokom prethodnog hapšenja cinkala druge osobe, bili bi se ograničili da je smatramo “žrtvom sistema”, no nije tako. Maria, to je njeno ime, se trenutno nalazi u zatvoru pod istim optužbama kao i Gabriel, vjerojatno se nadajući da će joj činjenica da je kći jednog vojnog oficira pomoći da izbjegne najgore, pošto je u njenom domu pronađen arsenal vatrenog oružja. U biti, 2013. je, unatoč optužbi za terorizam, dobila značajno smanjenje kazne (od 11 na 2 godine!!!), koja je zatim pretvorena u uvjetnu slobodu, te ostala u zatvoru samo par mjeseci. Sa svom mržnjom prema represivnom sistemu, neizbježno je zapitati se otkada se osoba koja se izjašnjava kao anarhist tako tretira. Svakoms svoj zaključak.

Gabriel ostaje za sada na privremenoj slobodi i pod istragom... ovako komentira ovu još jednu represivnu operaciju!

“Unutra kao vani” opipljiva je ta oholost reakcionara protiv svakoga tko ne odustaje. Primjećuje se da su pandurima svake rase i vrste potrebna “bojila i aditivi” da bi zasladili svu “realnost” koja im se čini nepoželjna. “Novinari” više zabrinuti da prodaju svoja štampana sranja nego da provjere istinitost stvari koje objavljuju. “Policija” koju više zanima organizirati špekulacije nego dokazati vlastita nagađanja. Ono što zaista “iznenađuje” (ili pak možda i ne) je da sam od trenutka otpuštanja (da ne govorimo o svemu što sadrži ta užasna afera) dobio više “zaštite” od “Pravosudne Moći” nego unutar takozvanog “slobodarskog pokreta”. Od 2012. već su 3 “Operacije” (Odlučnost, Scripta Manent i “domaća” Operacija Buyo) protiv mene. Na talijanskom “buio” značni “mračno”... da... “mračna” je čitava ta operacija u kojoj se jedna “osoba” (mračne prošlosti) približi s argumentom da je “drugarica”, da bi me kasnije željela živog kamenovati. Tko želi neke informacije o toj “osobi” neka pročita navedene linkove i sam će dobiti ogovor. Ja nisam ni sudac ni javni tužitelj. Što se pak tiče gluposti o “kampu za uvježbavanje”, o “terorističkoj ćeliji”, o “posjedovanju oružja” i švercu s istim... pa... mislim da činjenice sve opovrgavaju. No, ipak razumijem da se u ovom otuđenom društvu i u ovom trulom sistemu radije govori/laže o dubokim razlozima siromaštva umjesto da se pogleda vlastiti pupak. Još sam na nogama! Nastavljam mojom anarhističkom linijom, unatoč svima i svemu. Atenej Augustin Rueda, kojeg namjeravam otvoriti u mojoj roditeljskoj kući na selu, tamo u Mosu, neće moći uhapsiti ovom vrstom poteza. U mojoj je kući zaplijenjeno: 5 zimskih kupusa, knjige i anarhistički časopisi. Jasno je, da su mi pronašli čak i jednu grickalicu za nokte, Gabriel Pombo bi pisao “izjave” iz ćelije, a ne sa slobode.

Tko me i dalje podržava i iskazuje mi svoju bezuvjetnu ljubav: ovdje sam!

Tko me želi i dalje ubiti: ovdje sam!

Nikad pokoreni!

Nikad pokajani!

Za Anarhiju i kraj dominacije!


Gabriel Pombo da Silva

29. januar 2017


www.atlantico.net

www.atlantico.net

www.farodevigo.es

www.farodevigo.es

okdiario.com

galicia24horas.es

www.noticiasgalicia.com

www.20minutos.es

insurgente.org

www.nodo50.orgg-s-galicia-spain-new-operation-against-gabriel-po-2.jpg